Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida

Publicat a Facebook de: Tdic Jove Noguera

Requisits: Grau en Ingenieria agrària i alimentaria
Certificat d’aptitud pedagògica / Màster universitari de professor/a d’educació secundària obligatòria i batxillerat / Certificat de professionalitat de docència de la formació professional

Valorable experiència docent de 600h (en els últims 10 anys).

Funcions i tasques:

Elaborar el material didàctic:
Mòdul 1: Operacions bàsiques de processos de productes alimentaries. 25h
Mòdul 2: Envasat i empaquetat de de productes alimentaris. 20h
Mòdul 5: Seguretat i higiene en el treball i prevenció de riscos laborals 9h
*Atenent que l’acció formativa es compartida amb un altres docents és demanarà l’elaboració de materials complementaris tal com exercicis, exàmens interactius... i complementar els material ja existent
Dissenyar i planificar l’avaluació en el procés d’aprenentatge
Preparar i impartir les sessions formatives
Assistir a les reunions de coordinació
Realitzar les accions formatives en base als mòduls presentat
Elaborar informes, exàmens, etc. de les accions formatives

Duració: 3 mesos
Jornada: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30h.
Sou brut/mes: 24-30€
Població: Balaguer

Interessats/des, poseu-vos en contacte amb el servei de treball de l'Oficina Jove enviant un correu electrònic a: treball.noguera@oficinajove.cat