Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 24 DE NOVEMBRE DE 2015
HORA: 9 DEL VESPRE

ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 D’OCTUBRE DE 2015

2.- DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 1054/2015 AL  1134/2015

3.- PROPOSTA DE DUR A TERME EL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS GENERALS DE 20 DE DESEMBRE DE 2015

4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT UNITAT ACTUACIÓ NÚM. 10 ERALS – CASTELLÓ DEL TERME MUNICIPAL DE BALAGUER

5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST ANUAL 3R TRIMESTRE DE 2015

6.- DONAR COMTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SEGUIMENT EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3R TRIMESTRE 2015

7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS I DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE MOROSITAT 3R TRIMESTRE 2015

8.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 8 DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER

9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA – AGRUPACIÓ MUNICIPAL, PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU AJUNTAMENT DE BALAGUER, GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC I GRUP MUNICIPAL BALAGUER ARA SI  EN RELACIÓ A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

10.- MANIFEST EN SOLIDARITAT PER LES VÍCTIMES DELS ATEMPTATS TERRORISTES

11.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE MUNICIPI OPOSAT AL TTIP

12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS – C’S A FAVOR DE LA NO POLITITZACIÓ DELS ACTES POPULARS DE LA FESTA MAJOR

13.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 7 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER

14.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA

15.- PRECS I PREGUNTES.

Àudio del ple: Radio Balaguer