Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 29 DE DESEMBRE DE 2015
HORA: 8 DEL VESPRE

ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE NOVEMBRE DE 2015

2.- DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 1135/2015 AL 1253/2015

3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER PER RECTIFICAR ERROR MATERIAL

4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’EXERCIR ACCIONS CIVILS CONTRA L’EMPRESA ALDESA CONSTRUCCIONES SA PER VICIS RUINÒGENS EN LES OBRES “URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 1 FASE I ANNEX VIALS I SECTOR PLA APARCAMENT FASE III POLÍGON 2 I ENCANONAMENT DE LA SÈQUIA DEL CUP POLÍGON 1 DEL PLA ESPECIAL LA MIRANDA”

5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS 2016

6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE, APARTAT 4 DE L’ARTICLE 20

7.- MOCIÓ EN REFERÈNCIA AL TTIP

8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA

9.- PRECS I PREGUNTES.

Àudio del ple: Radio Balaguer