Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 24 DE NOVEMBRE DE 2016
HORA: 9 DE LA NIT

ORDRE DEL DIA

1.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D’OCTUBRE  DE 2016.

2. DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L’ALCALDIA DEL NÚM. 881 AL NÚM. 956.

3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS 37 “TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS, MONUMENTS HISTÒRICS O ARTÍSTICS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS” I ORDENANÇA FISCAL 44 “PREU PÚBLIC PER VENDRE PUBLICACIONS, DIAPOSITIVES, TEXTOS I ALTRES”.

4. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 40 “TAXA PEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ”.

5. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA D’INCORPORACIÓ DE DOS NOUS HABITATGES DE TITULARITAT PÚBLICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE BALAGUER.

6. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTEVENCIÓ D’EXPLICACIÓ EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA TRIMESTRAL 3T TRIMESTRE 2016.

7. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS 3T TRIMESTRE 2016 I DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE MOROSITAT 3T TRIMESTRE 2016.

8. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST ANUAL 3T TRIMESTRE 2016.

9. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 8/2016 DE L’IMPIC.

10. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2016 DE L’IMPIC.

11. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 13/2016 DE L’AJUNTAMENT.

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ A BALAGUER EN CONTRA LA JUDICIALITZACIÓ DE LA POLÍTICA DELS ELECTES PER CONTRIBUIR AL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS CONSTITUENT.

13. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

14. PRECS I PREGUNTES.