Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 25 DE MAIG DE 2017
HORA: 9 DE LA NIT

ORDRE DEL DIA

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D’ABRIL DE 2017.

2. DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L’ALCALDIA DEL NÚM. 329/2017 AL NÚM. 422/2017.

3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36A (TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS- ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA-

4. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES LLARS D’INFANTS.

5. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT I MOROSITAT 1-TRIMESTRE-2017.

6. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST ANUAL 1-TRIMESTRE-2017.

7. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ D’EXPLICACIÓ EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA TRIMESTRAL 1-TRIMESTRE-2017.

8. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 346/2017 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 2016.

9. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 5/2017 DE L’IMPIC.

10. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER SANTA MARIA (TRAM CARRER DE LA BOTERA-CARRER DELS ARÇOS)

11. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER DE LA BOTERA.

12. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA I L’AJUNTAMENT DE BALAGUER, PER DONAR COMPLIMENT A LA FITXA NÚM. 7: MIGRACIONS I CIUTADANIA: ACOLLIDA, IGUALTAT I COHESIÓ, DEL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019, PER A L’EXERCICI 2017.

13. MOCIÓ PER ALLIBERAR LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT DEL ENS LOCALS.

14. MOCIÓ PER DECLARAR BALAGUER COM A MUNICIPI COMPROMÈS AMB LA BANCA ÈTICA.

15. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

16. PRECS I PREGUNTES