Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 27 D’ABRIL DE 2017
HORA: 9 DE LA NIT

ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE MARÇ DE 2017.

2.- DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L’ALCALDIA DEL NÚM. 250/2017 AL NÚM. 328/2017.

3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33 TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS I EL SEU UTILLATGE

4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37 TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS, MONUMENTS HISTÒRICS O ARTÍSTICS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.

5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES, LÚDIQUES I D’OCI.

6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45 DELS PREUS PÚBLICS PER A L’APROFITAMENT DE L’ESPAI DEL CENTRE D’EMPRESES INNOVADORES DE BALAGUER.

7.- PROPOSTA D’ACORD DE SEGREGACIÓ, TRANSMISSIÓ I AGRUPACIÓ PER REGULARITZAR LES SUPERFÍCIES REGISTRALS EN CONCORDANÇA AMB LES SUPERFÍCIES CADASTRALS DE LES CASES DEL FIRAL, CARRER RIU GARONA, 21, 23, 25 I 33, 35, 37.

8.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 3/2017 DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER.

9.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ARTICLE 88 BIS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE BALAGUER.

10.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

11.- PRECS I PREGUNTES.