Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT
DIA: 28 DE JULIOL DE 2016
HORA: 9 DE LA NIT

ORDRE DEL DIA

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE JUNY DE 2016

2. DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L'ALCALDIA NÚM.518/2016 AL 590/2016

3. PROPOSTA D'AROD D'APROVACIO DEL TEXT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BALAGUER I EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA PER A LA CÀTEDRA D'ESTUDIS MEDIEVALS DEL COMTAT D'URGELL

4. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ D'ERRORS MATERIALS EN EL PRESSUPOST DE L'IMPIC, PUBLICAT AL BOP DE LLEIDA NÚM. 118 DE DATA 21 DE JUNY DE 2016

5. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NUM. 6/16 DE L'IMPIC

6. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONOIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NUM. 7/16 DE L'AJUNTAMENT DE BALAGUER

7. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT NUM. 2/201616 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DE L'IMPIC

8. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT NUM. 4/201616 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DE L'AJUNTAMENT DE BALAGUER

9. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER DE L'AJUNTAMENT DE BALAGUER I ORGANISMES AUTÒNOMICS PER ALS EXERCICIS 2016-2017

10. MOCIÓ DE LA CUP-PROCÉS CONSTITUENT PER ERADICAR L'ÚS DE GLIFOSAT I ALTRES HERBICIDES TÒXICS DE LA JARDINERIA, ESPAIS VERDS I A LA VIA PÚBLICA

11. MANIFEST EN DEFENSA DE LA UNITAT DE LES COL·LECCIONS DEL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA I EL MUSEU DE LLEIDA

12. ASSUMPTES D'URGÈNCIA

13. PRECS I PREGUNTES