Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 25 DE FEBRER  DE 2016
HORA: 9 DEL VESPRE
 
ORDRE DEL DIA
 
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE GENER DE 2016
 
2.- DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 30/2016 AL  109/2016
 
3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST ANUAL 4T TRIMESTRE DE 2015
 
4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ D’EXPLICACIÓ EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA TRIMESTRAL 4T TRIMESTRE 2015
 
5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS 4T TRIMESTRE 2015 I DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE MOROSITAT 4T TRIMESTRE 2015
 
6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 1/2016 DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER
 
7.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014
 
8.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 39 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES, LÚDIQUES I D’OCI
 
9.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT SAFYC
 
10.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL GENERAL DE L’IMPIC
 
11.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ESTABLIMENT DE LA XARXA DE MUSEUS I JACIMENTS ARQUEOLÒGICS DE CATALUNYA
 
12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN REFERÈNCIA A LA CONSELLERIA D’EXTERIORS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 
13.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA
 
14.- PRECS I PREGUNTES.