Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE

LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 26 DE MAIG DE 2016
HORA: 9 DEL VESPRE

ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 D’ABRIL DE 2016

2.- DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 322/2016 AL  408/2016

3.- PROPOSTA D’ACORD D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT CONTRADICTORI PER VICIS RUINÒGENS IMPUTABLES A ALDESA CONSTRUCCIONES, SA, EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 1 FASE I, ANNEX VIALS I SECTOR PLA D’APARCAMENT FASE III, POLÍGON 2 I ENCANONAMENT DE LA SÈQUIA DEL CUP, POLÍGON 1 DEL PLA ESPECIAL LA MIRANDA

4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27B I ANNEX REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PISCINES, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS

5.- PROPOSTA D’ACORD D’ APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39 I ANNEX REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ACTIVITATS LÚDIQUES I OCI

6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 40 I ANNEX REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI PÚBLIC DEL TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ

7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST DEL PRIMER TRIMESTRE 2016

8.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA TRIMESTRAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2016

9.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS PRIMER TRIMESTRE 2016

10.- DONAR COMPTE DEL DECRET 353/2016, DE 29 D’ABRIL, DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’EXERCICI 2015

11.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER EXERCICI 2016

12.- MOCIÓ PRESENTADA PER L’AMPA DE L’ESCOLA GASPAR DE PORTOLÀ PER A LA REFORMA DE L’ESCOLA

13.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA

14.- PRECS I PREGUNTES.