Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 30 DE JUNY  DE 2016
HORA: 9 DEL VESPRE

ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 26 DE MAIG DE 2016 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 30 DE MAIG DE 2016

2.- DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS D’ALCALDIA NÚM. 409/2016 AL 517/2016

3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER I DE L’IMPIC, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016

4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39 REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES, LÚDIQUES I D’OCI

5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27A REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PISCINA COBERTA AMB LES CORRESPONENTS TARIFES PER A L’EXERCICI 2016-2017

6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36A REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS- ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

7.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36B REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS- DANSA

8.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLARS D’INFANTS

9.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS AL LLOGUER DE LOCALS COMERCIALS PER A L’OBERTURA DE NOUS ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS SITUATS AL CENTRE HISTÒRIC DE BALAGUER EN EL MARC DEL PROJECTE “AIXEQUEM LES PERSIANES”

10.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A LES ENTITATS ESPORTIVES DE LA CIUTAT DE BALAGUER

11.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017

12.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 5/16 DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER

13.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A BALAGUER INSTANT AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A GARANTIR FINANÇAMENT MÍNIM DE LES LLARS D’INFANTS DE BALAGUER

14.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ A BALAGUER EN DEFENSA DEL MODEL PROPI DE COMERÇ I DE REBUIG A LES OFENSIVES ESPANYOLES

15.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ A BALAGUER PER RECLAMAR AL GOVERN ESPANYOL EL TRASPÀS DE LES BEQUES

16.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA- AGRUPACIÓ MUNICIPAL A BALAGUER I PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ A BALAGUER PER UN NOU PAÍS LLIURE DE PRÀCTIQUES ANTIDEMOCRÀTIQUES I FRAUDULENTES

17.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA

18.- PRECS I PREGUNTES