Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 31 DE MARÇ  DE 2016
HORA: 9 DEL VESPRE
 
ORDRE DEL DIA
 
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE FEBRER DE 2016
 
2.- DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 41/2016 I DEL 110/2016 AL  214/2016
 
3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27B REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PISCINES, INSTAL•LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS
 
4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I ACTIVITATS LÚDIQUES I D’OCI
 
5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DEL MUNICIPI DE BALAGUER
 
6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ARTICLE 13.7 EDIFICACIONS AUXILIARS DE LES DETERMINACIONS PER A LA ZONA D’INDÚSTRIA AÏLLADA, DELS SECTORS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI DE BALAGUER DEL PLA PARCIAL SECTOR INDUSTRIAL CAMPLLONG EXP. 1991/001145/L, DEL PLA PARCIAL D’AMPLIACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL CAMPLLONG, EXP. 198/000268/L, DEL PLA PARCIAL CAMPLLONG EXP. 2002/005992/L
 
7.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE BALAGUER, C. SANT CRIST 44
 
8.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL TEXT DE CONVENI D’ADHESIÓ DELS SERVEIS URBANS DE LA CIUTAT DE BALAGUER AL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE L’ÀREA DE LLEIDA
 
9.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 40 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI PÚBLIC DEL TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ
 
10.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 2/2016 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER
 
11.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 4/16 DE L’IMPIC
 
12.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 3/16 DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER
 
13.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS DE BALAGUER EN RELACIÓ AL DEUTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB L’AJUNTAMENT DE BALAGUER
 
14.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS DE BALAGUER PER LA CREACIÓ DE PROTOCOL EDUCATIU EN RELACIÓ A L’ASSETJAMENT ESCOLAR PER LA IDENTITAT DE GÈNERE
 
15.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA
 
16.- PRECS I PREGUNTES