Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 18 D’AGOST DE 2016
HORA: 9 DEL VESPRE

ORDRE DEL DIA

1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLARS D’INFANTS

2. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36A REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS- ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36B REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS- DANSA

4. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39 REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES, LÚDIQUES I D’OCI