Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 28 DE MARÇ DE 2018
HORA: 9 DE LA NIT

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 391/2018. Aprovació provisional de la modificació de d'Ordenança Fiscal núm. 27a. Preu públic per la prestació dels serveis de piscina coberta.

3. Expedient 393/2018. Aprovació provisional de la modificació l'Ordenança fiscal núm. 27b. Taxa per la prestació dels serveis de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.

4. Expedient 394/2018. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 33 Taxa per la utilització d’edificis municipals i el seu utillatge.

5. Expedient 396/2018. Aprovar inicialment el Reglament de cessió de l’ús esporàdic dels edificis municipals i espais públics. 6. Expedient 397/2018. Aprovar inicialment el Reglament General per a la utilització d’instal·lacions esportives municipals de Balaguer.

7. Expedient 313/2018. Aprovació festes locals any 2019.

8. Expedient 348/2017. Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Balaguer “en l’àmbit de l’estudi de detall dels carrers Urgell, Campllong i Serra d’Almenara”

9. Expedient 427/2018. REC 3/2018 IMPIC

10.Expedient 445/2018. Donar compte del decret núm. 213 de 22 de març de 2018.

11.Expedient 446/2018. Donar compte del decret núm. 214 de 22 de març de 2018.

12.Expedient 389/2018. Moció en suport al dia internacional de les dones.

13.Expedient 411/2018. Moció per instar al govern de l'Estat espanyol perquè rescabali els imports que va deixar de subvencionar des de l'any 2008 a la Generalitat per a l'educació de 0 a 6 any.

14.Expedient 412/2018. Moció a favor de garantir el poder adquisitiu de les persones pensionistes.

15.Expedient 477/2018. Moció d'adhesió per a la defensa de l'aturada del tren d'Alta Velocitat low cost "EVA" a l'estació Lleida-Pirineus.

16.Expedient 484/2018. Moció davant els darrers esdeveniments polítics i judicials.

17.Expedient 485/2018. Moció de suport a la declaració municipalista Tàrrega.

18.Expedient 486/2018. Moció en defensa dels drets civils i polítics i per la llibertat dels presos polítics.

19.Expedient 487/2018. Moció de suport al poble Kurd i al cantó d'Efrîn.

20.Expedient 488/2018. Moció per retre homenatge a la memòria de Guillem Agulló i Salvador.

B) Activitat de control
21.Donar compte dels decrets del núm. 133 al núm. 221

C) Precs i preguntes