Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 8 DE MARÇ DE 2017
HORA: 9:15 DE LA NIT

ORDRE DEL DIA

1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE L’EXERCICI DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA I L’AJUNTAMENT DE BALAGUER PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA, DE TRANSPORT, DE VALORITZACIÓ, DE DEPOSICIÓ I TRACTAMENT DEL REBUIG DELS RESIDUS MUNICIPALS I DE DEIXALLERIA.