Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 27 DE JULIOL DE 2017
HORA: 9 DE LA NIT

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 812/2017. Ratificació del manifest atemptats Barcelona i Cambrils.

3. Expedient 926/2017. .Ratificació del manifest en motiu dels fets violents ocorreguts arreu de Catalunya en la celebració del Referèndum.

4. Expedient 859/2017. Reconeixement extrajudicial de crèdits 6/2017 Ajuntament-

5. Expedient 882/2017. Reconeixement extrajudicial de crèdits 7/2017 -Impic-6. Expedient 885/2017. Modificació de crèdit 6/2017 Ajuntament

7. Expedient 403/2017. Donar compte del decret núm.827 de rectificació d'error material en la publicació de l'Ordenança Fiscal núm.36A

8. Expedient 858/2017. Aprovació conveni amb l'Agència Tributària Catalana.

9. Expedient 72/2017. Reconeixement de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (declaració d’especial interès o utilitat municipal de les construccions, instal·lacions o obres)

10. Expedient 927/2017. Moció en suport del 40 aniversari del Congrés de Cultura Catalana

B) Activitat de control

11. Donar compte dels decrets del núm.646 al núm.908

12. Donar compte de l'informe d'intervenció del període mig de pagament 2-trimestre-2017

13. Donar compte de l'informe d'intervenció del seguiment del pla d'ajust 2-trimestre-2017

14. Donar compte de l'informe d'intervenció del seguiment execusió trimestral pressupostària 2-trimestre-2017

C) Precs i preguntes