Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 23 DE FEBRER DE 2017
HORA: 9 DE LA NIT

ORDRE DEL DIA

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 26 DE GENER DE 2017.

2. DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L’ALCALDIA DEL NÚM. 48/2017 AL  NÚM. 147/2017.

3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL 2015

4. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST ANUAL 4-TRIMESTRE-2016

5. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ D’EXPLICACIÓ EXECUCIÓ PRESSUPORTÀRIA TRIMESTRAL 4-TRIMESTRE-2016

6. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS 4-TRIMESTRE-2016

7. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 1/2017 DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER.

8. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 1/2017 DE L’IMPIC

9. PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ D’ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.

10. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE L’EXERCICI DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA I L’AJUNTAMENT DE BALAGUER PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA, DE TRANSPORT, DE VALORITZACIÓ, DE DEPOSICIÓ I TRACTAMENT DEL REBUIG DELS RESIDUS MUNICIPALS I DE DEIXALLERIA

11. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA I L’AJUNTAMENT DE BALAGUER EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT PER AL PERÍODE 2016-2019

12. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS AL LLOGUER DE LOCALS COMERCIALS PER A L’OBERTURA DE NOUS ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS SITUATS AL CENTRE HISTÒRIC DE BALAGUER EN EL MARC DEL PROJECTE “AIXEQUEM LES PERSIANES”

13. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL LLOGUER DELS APARADORS DELS LOCALS COMERCIALS DEL CENTRE HISTÒRIC DE BALAGUER EN EL MARC DEL PROJECTE “AIXEQUEM LES PERSIANES”

14. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2017 DE L’IMPIC

15. MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL DEL REFERÈNDUM

16. MOCIÓ EN SUPORT AL DRET A VOT ALS 16 ANYS

17. MOCIÓ EL MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA.

18. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

19. PRECS I PREGUNTES.