Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 27 D’OCTUBRE DE 2016
HORA: 9 DE LA NIT

ORDRE DEL DIA

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 DE SETEMBRE DE 2016.

2. DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L’ALCALDIA DEL NÚM. 774 AL NÚM. 880.

3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE SEPARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER DEL CONSORCI DE LA XARXA DE TEATRES PÚBLICS.
    
4. PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ PER DECLARAR LA RESPONSABILITAT DE ALDESA CONSTRUCCIONES,SA, PER VICIS RUINÒGENS EN LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 1, FASE I, ANNEX VIALS I SECTOR PLA D’APARCAMENT FASE III, POLIGON 2 I ENCANONAMENT DE LA SÉQUIA DEL CUP POLÍGON 1 DEL PLA ESPECIAL LA MIRANDA.

6. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS ANY 2017.

7. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 10/2016

8. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PER CONCEDIR EL TÍTOL DE FILL ADOPTIU DE LA CIUTAT DE BALAGUER, A JOSEP VALLVERDÚ AIXALÀ.

9. MOCIÓ DE LA CUP-PROCÉS CONSTITUENT PER UN AJUNTAMENT LAIC I RESPETUÓS AMB LES CREENCES DE TOTHOM.

10. MOCIÓ DELS GOVERNS LOCALS EN SUPORT LAS 25 ANYS DE “LA MARATÓ DE TV3”.

11. DONAR SUPORT A LA RESOLUCIÓ 289/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE EL TRACTAT TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIONS, APROVADA PEL PARLAMENT DE CATALUNYA.

12. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

13. PRECS I PREGUNTES.