Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT
DIA: 29 DE SETEMBRE DE 2016
HORA: 9 DE LA NIT

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DEL PLE DE 28 DE JULIOL I DE 18 D'AGOST DE 2016

2. DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L'ALCALDIA NÚM. 591/2016 AL 773/2016.

3. PROPOSTA D'ACORD PER DEIXAR SENSE EFECTE L'ADJUDICACIÓ A L'EMPRESA INICIATIVES TURÍSTIQUES DE LA NOGUERA, SL, DE LA CESSIÓ MITJANÇANT ARRENDAMENT DE LA PLANTA PRIMERA I SEGONA DE L'EDIFICI DEL MOLÍ DE L'ESQUERRÀ PER A L'EDEQUACIÓ I EXPLOTACIÓ COM ALBERG DE JOVENTUT.

4. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BALAGUER I EL CLUB ÀGER DEPORTIU MONTSEC.

5. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES QUE REGULEN EL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I INGRÉS A L'AULA MUNICIPAL DE DANSA DE BALAGUER A PARTIR DEL CURS ESCOLAR 2016-2017.

6. PROPOSTA D'ACORD DE RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI GAL NOGUERA-SEGRÍA NORD.

7. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE BALAGUER.

8. DONAR COMPTE PLE INFORME INTERVENCIÓ SEGUIMENT EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOSTÀRIA 2T 2016.

9. DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ SEGUIMENT PLA AJUST 2T 2016

10. DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ PERÍODE MIG DE PAGAMENT 2T 2016

11. PROPOSTA D'ACORD DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 677/2016 DE 25 D'AGOST AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DE PRÉSTEC.

12. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 3/2016 DE L'IMPIC

13. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 8/2016 AJUNTAMENT

14. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚMERO 8/2016 DE L'AJUNTAMENT DE BALAGUER

15. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVICIONAL DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 2 D'ORDENACIÓ DE L'ILLA 8 DEL PLA PARCIAL DEL SUBSECTOR "SS-3" DEL SAU 3.

16. PROPOSTA D'ACORD DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 (V3) DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE L'ANTIGA SAFYC

17. MOCIÓ DE SUPORT AL PROCÉS CONSTITUENT.

18. ASSUMPTES D'URGÈNCIA.

19. PRECS I PREGUNTES