Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 30 DE MARÇ DE 2017
HORA: 9 DE LA NIT

ORDRE DEL DIA

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE FEBRER DE 2017, I L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 8 DE MARÇ DE 2017.

2. DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L’ALCALDIA DEL NÚM. 148/2017 AL NÚM. 249/2017.

3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27B “TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PISCINES, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS”.

4. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 38 “TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PROMOCIÓ I PROJECCIÓ”.

5. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LES NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BALAGUER.

6. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CEI – CENTRE D’EMPRESES INNOVADORES.

7. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 2/2017 DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER.

8. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 4/2017 DE L’IMPIC.

9. MOCIÓ PER A UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, INTEGRAL I INTEGRADOR.

10. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

11. PRECS I PREGUNTES.