Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 31 DE MAIGL DE 2018
HORA: 9 DE LA NIT

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Expedient 396/2018. Aprovació definitiva del reglament de cessió de l'edifici municipal i espai públic.
3. Expedient 397/2018. Aprovació definitiva del reglament general d'utilització de les instal·lacions esportives municipals.
4. Expedient 746/2018. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 33. Taxa per la utilització d'edificis municipals i el seu utillatge.
5. Expedient 669/2018. Modificació puntual normes subsidiàries de planejament de Balaguer Art.8 de les normes complementàries en sòl no urbanitzable.
6. Expedient 587/2018. REC 5/2018 IMPIC.
7. Expedient 364/2018. Compte General 2016.
8. Expedient 793/2018. Moció en rebuig a la violència i la impunitat policial.

B) Activitat de control

9. Donar compte dels decrets del núm. 222 al núm. 315 (abril)
10.Donar compte dels decrets del núm. 316 al núm. 436 (maig)
11.Donar compte de l'informe d'intervenció Seguiment Pla Ajust 4-Trimestre-2017
12.Donar compte de l'informe d'intervenció Execusió pressupostària 4-Trimestre-2017.
13.Donar compte de l'informe d'intervenció Seguiment Pla Ajust 1-Trimestre-2018
14.Donar compte de l'informe d'intervenció Període Mig de Pagament 1-Trimestre-2018
15.Donar compte del decret núm. 355 de data 3 de maig de 2018. Recurs

Contenciós Administratiu contra la resolució de la Comissió Territorial d'Urbanisme.

C) Precs i preguntes