Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 28 DE GENER  DE 2016
HORA: 9 DEL VESPRE

ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 DE DESEMBRE DE 2015

2.- DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 1254/2015 al 1285/2015 i de l’1/2016 AL  29/2016

3.- PROPOSTA D’ACORD DE DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD PLENARI APROVAT EN SESSIÓ DE 16 D’ABRIL DE 2015 D’APROVACIÓ DEL TEXT DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI RELATIU A LA REGUERETA I CARRERS ADJACENTS

4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 1 DE L’IMPIC

5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE BALAGUER REFERENT ALS AJUTS PER ATENDRE LES URGÈNCIES BÀSIQUES

6.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC PER LA CREACIÓ D’UNA TAULA D’EMERGÈNCIA SOCIAL A BALAGUER

7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC PER POSAR L’ESTELADA AL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT

8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA

9.- PRECS I PREGUNTES.

Àudio del ple: Radio Balaguer