App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida

C/Miracle, 23

Ubicació
973 446 650
Director: Robert Oró
http://www.xtec.cat/esc-musica-balaguer/index.htm
c5006136@xtec.cat
Ensenyament musical reglats i no reglats

L'any 1979 inicia la seva activitat pedagògica l'Escola Municipal de Música de Balaguer amb seu a la Casa de la Vila. Els professors que van iniciar aquest projecte musical foren Montserrat Cots i Miquel Àngel Marigó impartint les assignatures de Solfeig i Piano respectivament.

El dia 4 de juliol de 1983 se celebra solemne sessió constituent del Patronat Municipal de Música de Balaguer el qual, prèvia reforma dels estatuts es denomina, des del 30 d'octubre de 1986: Patronat Municipal d'Activitats Artístiques de Balaguer. Aquest organisme serà l’ens titular del centre des d’aleshores i fins l’any 2001.

El 24 d'octubre de 1986, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica en el número 757 el Decret 304/1986 de 25 de setembre, de reconeixement de la validesa acadèmica oficial, amb el grau de conservatori elemental no estatal de música, els ensenyaments de l'Escola Municipal de Música de Balaguer.

L’any 1993 i mitjançant l’aplicació de la LOGSE el centre esdevé Escola de Música reconeguda i fins l’any 2001 comparteix dues línies d’ensenyament: l’antic pla 66 i els nivells elemental i els dos primers cicles de nivell mitjà del pla 90.

L’any 2002 es creà l’Institut Municipal de Progrés i Cultura, organisme que gestiona des d’aleshores els recursos humans, administratius i de pressupost del centre.